வடமத்திய மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளை மீண்டும் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

Share Button

வடமத்திய மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளை மீண்டும் திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள்ளதாக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் நிர்மலா ஏக்கநாயக்க தெரிவித்தார். 200 மாணவர்களுக்கும் குறைவான 410 பாடசாலைகள் மாகாணத்தில் உள்ளன. அவற்றில் 308 பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *